Facebook

Wedstrijdreglement van de officiële Facebook pagina

Brussels South Charleroi Airport nv (hierna ‘BSCA’ genoemd), ingeschreven in het register van de rechtspersonen (Charleroi), met maatschappelijke zetel te rue des Frères Wright 8, 6041 Charleroi, en met als btw-nummer: BE 0444.556.344, organiseert wedstrijden op de officiële Facebook pagina (http://www.facebook.com/BSCA.CRL).

1. BSCA behoudt zich het recht voor de wedstrijd geheel of gedeeltelijk te wijzigen, op te schorten, te beperken of te annuleren indien de omstandigheden dat vereisen. Onder geen enkel voorwendsel en voor geen enkele verplichting voor BSCA kunnen drukfouten, schrijffouten, tikfouten en andere ingeroepen worden.

2. Over het reglement, de organisatie of de uitslag van de wedstrijd is geen briefwisseling (brieven, e-mail en/of telefonisch onderhoud) mogelijk. Alle bijkomende mededelingen of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. De beslissingen van BSCA kunnen niet worden aangevochten.

3. De wedstrijd is toegankelijk voor iedere meerderjarige persoon die in België woont, met uitzondering van de personeelsleden van BSCA, hun gezins- en familieleden (tot in de derde graad).

De deelnemers kunnen deze clausule niet aanvechten en kunnen de toekenning van een prijs niet aanvechten indien per vergissing een van de prijzen aan een persoon van deze categorie is toegekend.

4. Het reglement van de wedstrijden van Facebook is beschikbaar op de website www.charleroi-airport.com.

5. De exacte deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijdbeschrijving. Er geldt geen enkele aankoopverplichting om aan de wedstrijd deel te nemen. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

6. De prijzen kunnen in geen geval ingeruild worden tegen geld of een ander voordeel in natura. De deelnemer ontvangt de prijs  via aangetekend schrijven onder voorbehoud van ontvangst  van zijn/haar postadres via Facebook mail op verzoek van het BSCA Facebook team.

7. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in de wedstrijdbeschrijving, kan elke deelnemer slechts eenmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen, houdt BSCA enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van BSCA om toepassing te maken van artikel 9.

8. Er wordt maximum één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

9. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt BSCA zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van BSCA uit te sluiten.

10. Door zijn deelname aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer automatisch en zonder voorbehoud dat zijn naam, adres en in voorkomend geval foto, evenals zijn identificatie als deelnemer of winnaar, bekendgemaakt worden door BSCA. Hij doet afstand van al zijn rechten in dit verband.

11. Artikel 4 § 1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing op de persoonsgegevens van de deelnemers. Deze gegevens worden opgenomen in een adressenbestand dat aan derden ter beschikking kan worden gesteld en/of dat intern of in het kader van commerciële acties (‘direct marketing’) kan worden gebruikt. De deelnemer beschikt op elk moment over het recht om deze gegevens in te kijken, te verbeteren of te laten schrappen.

12. Door zijn deelname aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer het reglement volledig en onvoorwaardelijk.

13. Elk geschil met betrekking tot deze wedstrijd is onderhevig aan de Belgische wet en onder jurisdictie van de rechtbanken van Charleroi.