Algemene voorwaarden Priority Lane

 

Algemene voorwaarden voor aansluiting en gebruik van de Fast Track en de Lounge (Terminal 1 & 2)

 

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle klanten van Brussels South Charleroi Airport die gebruik wensen te maken van de voordelen van de Fast Track en/of de Lounge.

 

Brussel South Charleroi Airport behoudt het recht om deze Voorwaarden steeds en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen en om definitief het programma stop te zetten indien het niet langer past binnen de strategie.

 

Deze Algemene voorwaarden staan op de website http://www.charleroi-airport.com en worden ook uitgehangen in de Lounge. Ze krijgen de voorrang op alle andere documenten.

 

1.      Voorstelling van het concept van de Fast Track en de Lounge

 

1. b. Fast Track

 

De Fast Track is een optie waarmee de houder snel de veiligheidscontrole door kan, in alle rust via een andere controlepost dan de andere passagiers.

De Fast Track is niet hetzelfde als de « Priority Boarding » die door de luchtvaartmaatschappijen wordt aangeboden en waarmee men prioritair toegang krijgt tot de vliegtuigen.

 

1. a. Lounge

 

De Lounge bevindt zich in het airside-gedeelte van de luchthaven (na de veiligheidscontrole) en is enkel toegankelijk voor houders van een toegangsticket.

 

De Lounge is toegankelijk tijdens de openingsuren van de luchthaven via een toegangscode die wordt meegedeeld bij aankoop van de dienst. in de Lounge is er geen personeel van BSCA en/of de luchtvaartmaatschappij aanwezig.

 

De volgende diensten zijn er beschikbaar:

-      Dranken (frisdrank en rode/witte wijn);

-      Snacks;

-      Wi-Fi;

-      Kranten & tijdschriften;

-      Computer met internettoegang ter beschikking;

-      Televisiescherm (men kan niet van zender veranderen).

 

2.   Werking Fast Track en/of Lounge

 

Het ticket voor het gebruik van de Fast Track en/of de Lounge wordt verkocht volgens de volgende voorwaarden:

·         Er wordt een ticket per persoon geëist, behalve voor baby's van minder dan 2 jaar die vergezeld worden door een betalende volwassene;

 

·         De toegang tot de Fast Track en/of de Lounge kan enkel gebruikt worden samen met een boardingpass of de " Check-in Voucher ";

 

·         De houder krijgt zo recht op de specifieke veiligheidsrijen voor de Fast Track-klanten, maar:

-       dit garandeert nooit dat er geen wachtrij zal zijn aan de veiligheidscontrole;

-       dit stelt de houder niet vrij van het naleven van de veiligheidsprocedures;

-       dit stelt de houder niet vrij van het naleven van de algemene voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij met wie hij reist;

 

·         Na de bevestiging van een reservatie van Fast Track en/of de Lounge is het niet meer mogelijk voor de klant om deze te wijzigen of te annuleren;

·         BSCA behoudt het recht om de Lounge steeds te sluiten (of een beperktere dienstverlening aan te bieden), zonder voorafgaande kennisgeving, omwille van de veiligheid, door het ontbreken van een dienstverlener of omwille van redenen buiten haar wil om. Er kan in dergelijke omstandigheden geen terugbetaling worden geëist;

 

·         Daar de toegang tot de Lounge beperkt is tot een maximum van 15/9 personen (T1-T2), behoudt BSCA het recht om alle personen boven dat aantal de toegang te ontzeggen, ook al zijn zij in het bezit van een voucher;

 

·         BSCA behoudt het recht om de Fast Track steeds en zonder voorafgaande kennisgeving te sluiten omwille van veiligheidsredenen. Er kan in dergelijke omstandigheden geen terugbetaling worden geëist;

 

·         BSCA wijst elke aansprakelijkheid af voor vertragingen die de houder van een voucher voor de Fast Track en/of de Lounge ondergaat doordat deze de veiligheidsregels of gebruiken op de luchthaven niet naleeft of in geval van overmacht;

 

·         BSCA behoudt het recht om te controleren of te laten controleren door een onderaannemer en/of een leverancier die elke persoon in de lounge in het bezit van een geldig toegangsticket is.

 

3.         Verplichtingen voor de klanten

 

Elke klant die toegang aankoopt tot de Lounge krijgt een voucher met een strikt persoonlijk en niet overdraagbaar nummer.

 

BSCA behoudt het recht om alle personen met toegang tot de Lounge uit te sluiten indien de kledij of het gedrag ongepast worden geacht, zonder dat de klant daarbij aanspraak kan maken op een terugbetaling.

 

BSCA behoudt het recht om alle personen de toegang te ontzeggen die een derde persoon meenamen naar de Lounge die niet over een voucher beschikt.

 

De drankjes en de voeding die ter beschikking worden gesteld van de persoon die toegang heeft, moeten verplicht ter plaatse en binnen de grenzen van het redelijke genuttigd worden.

 

Het is formeel verboden om de ter beschikking gestelde internettoegang te gebruiken om sites met een seksueel karakter, die indruisen tegen de goede zeden of die aanzetten tot haat of rassendiscriminatie te raadplegen.

 

De openingsuren van de Lounge volgen strikt de openingsuren van de luchthaven (04u30 – 23u30). Het lokaal mag niet gebruikt worden om in te slapen.

 

De Lounge wordt één keer per dag schoongemaakt. De gebruikers worden dan ook gevraagd om hun afval op de daartoe voorziene plaats achter te laten alvorens de Lounge te verlaten.

 

4.         Diverse modaliteiten

 

BSCA wijst elke aansprakelijkheid af voor laattijdige, vermiste of verkeerd toegestuurde e-mails.

 

5.         Geldigheidsduur van de voucher

 

De toegang tot de Fast Track is dan weer mogelijk op de dag gekozen door de klant en binnen de openingsuren. De toegang tot de Lounge is dan weer mogelijk op de dag gekozen door de klant en binnen de openingsuren.

 

6.         Informatie/Klachten

 

Alle vragen om informatie, verduidelijkingen moeten gericht worden aan premiumpass.net@charleroi-airport.com. Alle eventuele klachten moeten gericht worden plaintes@charleroi-airport.com.

 

7.         Bescherming van persoonsgegevens

 

7a.  De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de commerciële Non-Aviation afdeling van de luchthave van Charleroi, Rue des Frères Wright 8 in 6041 Gosselies.

 

7b.  BSCA respecteert de Belgische wetgeving en meer in het bijzonder de wet van 08/12/1992 betreffende de bescherming van de privésfeer voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet bepaalt onder andere dat de persoon of de onderneming die de gegevens verzamelt de toelating moet vragen van de persoon wat betreft deze persoonsgegevens, dat deze gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze verzameld moeten worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

 

7c.  Elke klant van de BSCA-lounge wordt geacht kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring, deze te hebben begrepen, impliciet te hebben aanvaard en zich eraan te onderwerpen.

 

De eventuele nietigheid van een bepaling, omwille van een tegenstrijdigheid wat betreft het geldende recht, beïnvloedt geenszins het uitvoerbare karakter van de andere bepalingen.

7d.  De persoonsgegevens die verzameld worden via de dienst aan de passagiers zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik en zullen niet voor commerciële doeleinden worden doorgegeven aan andere organisaties. Ze worden gebruikt met het oog op de aansluiting bij het programma voor passagiersherkenning, voor statistische en commerciële doeleinden en teneinde informatie mee te delen over acties en promoties van de luchthaven en diens partners.

Zo ook:

§  Teneinde diensten te verlenen aan de klanten;

§  Om nieuwe diensten aan te passen en op punt te stellen;

§  In het kader van het beheer en de administratie van het programma;

§  In het kader van de activiteit van de commerciële Non-Aviation afdeling van de Luchthaven;

§  Om een klantenprofiel te bepalen bij andere marktanalyses of marketingstudies uitgevoerd door de commerciële Non-Aviation afdeling van BSCA;

§  Voor direct marketing-doeleinden;

§  Om marktstudies uit te voeren.

 

7e.  De persoonsgegevens worden minstens bewaard tijdens de geldigheidsduur van het ticket en nog twee jaar daarna zodat de aangesloten persoon kan worden geïnformeerd over nieuwigheden binnen het programma.

 

7f.   Door gebruik te maken van de Lounge-dienst van BSCA geeft de klant aan akkoord te gaan met het beleid van de luchthaven wat betreft de bescherming van de privacy. Hij geeft zijn toelating voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van zijn gegevens zoals beschreven in deze verklaring.

7g.  Elke klant heeft het recht om zijn eigen gegevens te raadplegen, te corrigeren en te schrappen. Daartoe moet hij een schriftelijke aanvraag indienen bij de commerciële Non-Aviation afdeling van BSCA met daarbij een bewijs van identiteit. De klant kan kosteloos bezwaar aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing, zoals reclameacties.

 

7h.  BSCA behoudt het recht om deze privacyverklaring op elk moment aan te passen, op voorwaarde dat de gebruikers via de website daarover worden ingelicht.

 

 8.      Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

 

Alle geschillen of meningsverschillen in verband met deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht en de exclusieve bevoegdheid van de handelsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement van Henegouwen, divisie Charleroi.